Araya™ เป็นเครื่องตัววัดความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งรองรับระบบอัตโนมัติโดยใช้เพลตตัวอย่างแบบ Array Tape™ เข้าสู่หัวตรวจวัดแบบโฟโต้มัลติพลายเออร์ (PMT) โดยความเร็วในการอ่านค่าอยู่ที่ 28 วินาที ต่อ Array Tape™ ขนาด 384 หลุม ดังนั้นจึงสามารถตรวจวัดตัวอย่างบนArray Tape™ จำนวน 200 แผ่นได้ภายใน 2 ชั่วโมง

  • รองรับการตรวจวัด Dye มากถึงสามชนิดใน 1 หลุม
  • มีการเก็บข้อมูลการใช้งานผ่านไฟล์ XML เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากเกิดปัญหา หรือใช้ในการตรวจทาน
  • รองรับงาน end-point chemistry ได้เกือบทั้งหมด
  • มีทั้งแบบ Stanalone และ ระบบโมดูลแบบ inline เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ Nexar™

Download Brochure Contact US