การศึกษาและรักษามะเร็ง (Oncology) ในปัจจุบันเน้นการใช้ยารักษาแบบมุ่งเป้า (Targeted Drug Therapy)

ตลอดจนถึงการติดตามผลการรักษา (Follow up / Monitoring) ในผู้ป่วย โดยการตรวจสอบสารพันธุกรรมทำให้แพทย์ได้ทราบถึงการกลายพันธุ์ของยีนมะเร็งเพื่อติดตามและประเมินผลการรักษา ส่วนใหญ่ตัวอย่างที่ส่งตรวจจะเป็นชิ้นเนื้อในรูปแบบพาราฟินบล็อค (Formalin- Fixed Paraffin-Embedded, FFPE) แต่ด้วยปริมาณชิ้นเนื้อที่จำกัดทำให้ไม่สามารถตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจวิเคราะห์เพิ่มได้อีก ดังนั้นจึงต้องเฟ้นหาทางเลือกใหม่ที่สามารถตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมในปริมาณน้อยมากๆ MassARRAY จึงเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์เนื่องด้วยคุณสมบัติที่มีความไวสูง (High Sensitivity) และความถูกต้องแม่นยำสูง (High Accuracy) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์ที่สะดวกกว่า คือ วิธี “Liquid Biopsy” เป็นการตรวจหายีนมะเร็งจากกระแสเลือด (circulating DNA) มีชุดทดสอบ ได้แก่ Lung cancer, Colon cancer และมะเร็งชนิดอื่นๆอีกมากมาย สามารถตรวจหายีนหลักๆ คือ KRAS, NRAS, BRAF, EGFR หรือ สามารถออกแบบยีนที่เกิดการกลายพันธุ์เองได้

ชุดตรวจวิเคราะห์งานในกลุ่มของโรคมะเร็ง เพื่อใช้ประกอบการแปลผลทางการแพทย์ หรืองานวิจัยทางคลินิก ในปัจจุบันมีชุดตรวจวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้

1. Ultrasensitive Panels สำหรับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง Liquid Biopsy

UltraSEEK® Colon Panel

ชุดน้ำยาสามารถตรวจวิเคราะห์ mutations ต่ำสุดที่ 0.1% allele frequency ในกลุ่มยีน KRAS, NRAS, EGFR, and PIK3CA genes รายชื่อตำแหน่งการกลายพันธ์ุ

Download Brochure

UltraSEEK® Lung Panel

ชุดน้ำยาสามารถตรวจวิเคราะห์ mutations ต่ำสุดที่ 0.1% allele frequency ในกลุ่มยีน BRAF, EGFR, ERBB2, KRAS, and PIK3CA genes รายชื่อตำแหน่งการกลายพันธ์ุ

Download Brochure

2. Highly Sensitive Panels สำหรับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง Heterogeneous Solid Tumor

iPLEX® HS Colon Panel

ชุดน้ำยาสามารถตรวจวิเคราะห์ mutations ต่ำสุดที่ 1% allele frequency ในกลุ่มยีน KRAS, NRAS, EGFR, and PIK3CA genes รายชื่อตำแหน่งการกลายพันธ์ุ

Download Brochure

iPLEX® HS Lung Panel

ชุดน้ำยาสามารถตรวจวิเคราะห์ mutations ต่ำสุดที่ 1% allele frequency ในกลุ่มยีน BRAF, EGFR, ERBB2, KRAS, and PIK3CA genes รายชื่อตำแหน่งการกลายพันธ์ุ

Download Brochure

3. Additional Cancer Panels

OncoCarta™ Panel

ครอบคลุมมากกว่า 230 somatic mutations ของ 19 oncogenes

OncoFOCUS™ Panel

ครอบคลุมมากกว่า 300 somatic mutations ใน 4 oncogenes (EGFR, KRAS, NRAS และ BRAF) ที่เกี่ยวข้องกับ lung, colorectal และ metastatic tumors รายชื่อตำแหน่งการกลายพันธ์ุ

LungCarta™ Panel

ครอบคลุมมากกว่า 250 somatic mutations ใน 26 ยีน ที่เกี่ยวข้องกับ non-small cell lung cancer (NSCLC)

LungFUSION™ Panel

ชุดตรวจวิเคราะห์ oncogenic fusion ของยีน ALK, RET หรือ ROS1


Contact US