"ร่วมงานกับเรา"

บริษัท ไลโฟมิกส์ จำกัด

โอกาสดีๆในการร่วมงานกับเรา

ไลโฟมิกส์เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจนำเข้า ขาย และให้บริการสอนและซ่อมเครื่องมือวิเคราะห์ทาง BioScience ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล (โรงพยาบาลและหน่วยวิจัยในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานราชการ) ภายใต้ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีความต้องการผู้ร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทั้งในประเทศไทย

ขณะนี้บริษัทมีความต้องการเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง Sales Specialist, Product Specialist เพื่อให้นำเสนอแนะนำเทคโนโลยี การประยุกต์การใช้งาน แก่ฐานลูกค้าของเราที่อยู่ทั่วประเทศไทย สมาชิกใหม่ที่เราเปิดรับสมัครจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้


Product Specialist

ทำหน้าที่สาธิต สอนการใช้งาน พัฒนาวิธีการวิเคราะห์ ประยุกต์ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับงานของลูกค้า

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี โท เอก สาขา เคมี ชีวเคมี เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา, ชีวเคมี, จุลชีววิทยา
 • มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้, ใช้ MS Office ได้
 • มีทักษะการนำเสนอ (presentation) ได้ดี
 • ชอบและสนใจงานทางด้านการบริการ, Method Development, Application
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน
 • เดินทางต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ สามารถขับรถยนต์ได้

Sales Specialist

ทำหน้าที่นำเสนอ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ แนวทางการประยุกต์การใช้ผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มลูกค้าของบริษัท

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี โท เอก สาขา เคมี ชีวเคมี เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา, ชีวเคมี, จุลชีววิทยา
 • มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้, ใช้ MS Office ได้
 • มีทักษะการนำเสนอ (presentation) ได้ดี
 • ชอบและสนใจงานทางด้านการขาย การตลาด
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน
 • เดินทางต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ สามารถขับรถยนต์ได้

สวัสดิการพนักงานของครอบครัว ไลโฟมิกส์

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ (Bupa) ประกันชีวิตกลุ่ม
 • เงินกู้ยืมเพื่อดาวน์รถยนต์ไม่มีดอกเบี้ย (อายุงานตั้งแต่ 1 ปี ผ่อนชำระคืนบริษัทหลังจาก 48 เดือนไปแล้ว)
 • เงินช่วยเหลือค่า laptop computer (เมื่อผ่านทดลองงาน)
 • เงินช่วยเหลือค่าสึกหรอรถยนต์ เงินช่วยเหลือค่าน้ำมัน
 • เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานในต่างจังหวัด
 • คอมมิชชั่น
 • ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานกับพวกเรา ดาวน์โหลดใบสมัครงาน พร้อมกรอกรายละเอียด และแนบเอกสารอันได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และเอกสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณารับเข้าร่วมงาน ส่งมาที่ info@lifomics.com

  ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

  thumb ฝ่ายบุคคล
  บริษัท ไลโฟมิกส์ จำกัด