เทคโนโลยี MassARRAY สามารถนำมาใช้ตรวจวิเคราะห์ยีนของผู้ป่วยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทางพันธุกรรมกับการตอบสนองต่อยา (Pharmacogenetic) โดยผลของการตอบสนองและการเกิดพิษของยาจะถูกนำมาพิจารณาในการเลือกใช้ยา และการปรับขนาดของยาเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เป็นนวัตกรรมด้านการบริหารยาเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) ยีนหลักๆที่มีผลต่อการตอบสนองของยา เช่น ยีนของชุดเอนไซม์ในตับ (Cytochrome P450 Isozyme) ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเมตาบอไลซ์ยาได้แก่ CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2A5, CYP1A2 และยีนอื่นๆเช่น ABCB1, VKORC1, SLCO1B1 โดยแพทย์และเภสัชกรจะมีข้อมูลจีโนไทป์ (Genotype) ของผู้ป่วยเพื่อจะได้ทราบว่าผู้ป่วยแต่ละรายมีการตอบสนองต่อยาเป็นอย่างไร ดังนั้นจากข้อมูลเหล่านี้ทำให้แพทย์สามารถเลือกใช้ยาได้อย่างเฉพาะเจาะจงกับผู้ป่วยแต่ละรายที่มีการตอบสนองต่อยาที่แตกต่างกัน

ชุดตรวจวิเคราะห์สำหรับงานทาง pharmacogenetics สำหรับการตรวจ biomarkers เพื่อดูการตอบสนองของยา, การแพ้ยา และอื่นๆ ปัจจุบันมีชุดตรวจวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้

iPLEX® PGx Pro Panel

ครอบคลุมมากกว่า 99% ของ pharmacogenetic marker ประกอบด้วย 199 SNP ใน 36 ยีน (key genes: CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, and UGT1A1)

iPLEX® PGx 74 Panel

ครอบคลุม 69 SNPs/INDELs และ 5 CNVs ใน 20 ยีน ที่เกี่ยวข้องกับ drug metabolism pathways

iPLEX CYP2C9 / VKORC1 Panel

ชุดตรวจวิเคราะห์ haplotype สำหรับยีน CYP2C9 / VKORC1 ประกอบด้วย 38 SNPs ใน CYP2C9 และ 11 SNPs ใน VKORC1

iPLEX CYP2C19 Panel

ชุดตรวจวิเคราะห์ haplotype สำหรับยีน CYP2C19 ประกอบด้วย 31 SNPs

iPLEX CYP2D6 Panel

ชุดตรวจวิเคราะห์ haplotype สำหรับยีน CYP2D6 ประกอบด้วย 30 SNPs และ 5 CNV

Contact US