ทางบริษัท ไลโฟมิกส์ จำกัด รับบริการสังเคราะห์ไพร์เมอร์ (Oligonucleotides) รวมถึงบริการสังเคราะห์ BHQ probe ที่มีคุณภาพสูงเหมาะสำหรับใช้งานทางด้านต่างๆ เช่น PCR, Real Time PCR, Genotyping , Next Generation Sequencing

นอกจากนี้ทางบริษัท ไลโฟมิกส์ จำกัด ยังให้บริการหาลำดับเบสของสารพันธุกรรม (Sequencing service) ด้วยเทคนิค Next Generation Sequencing (NGS) พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลจากนัก Bioinformatic ที่มีประสบการณ์โดยมีทางเลือกในการบริการหาลำดับเบสทั้งในประเทศและบริษัท LGC Biosearch Technology จากประเทศเยอรมันนี

  • MAS และ MAB SNP Genotyping
  • Whole Genome Sequencing (WGH)
  • Genotyping by Sequencing (GBS)
  • Next Generation Sequencing (NGS)
  • Target Genotyping by Sequencing
  • Metagenomic

ให้บริการการทำบริสุทธิ์กรดนิวคลีอิก มีสามรูปแบบ

  • Desalted เป็น Oligonucleotides ที่ทำให้บริสุทธิ์ เหมาะสำหรับใช้เป็นไพร์เมอร์ในงาน PCR หรือ Real Time PCR ส่วน Oligos ที่ผ่านการติดฉลาก (Labeled-oligos) ควรจะนำไปทำให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีขั้นสูงต่อไป
  • Solid Phase Extraction (SPE) ชนิด Reverse Phase Chromatography (RPC, C18) เป็นการทำให้บริสุทธิ์โดยใช้ Cartridge SPE จะเกิดขึ้นในขั้นตอนการสังเคราะห์โดย DMT group จะถูกเติมไปใน base สุดท้ายของสาย oligos ซึ่ง DMT group ดังกล่าวจะสามารถจับกับ Resin ใน Cartridge ได้ทำให้สามารถแยกสาย oligo ที่ต้องการออกจากสาย oligos ที่ไม่สมบูรณ์ได้ oligos ที่ทำให้บริสุทธิ์โดยวิธีนี้เหมาะสำหรับไพร์เมอร์ในงาน PCR หรือ Real Time PCR, microarray, sequencing etc. ที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง
  • HPLC เป็นการทำให้บริสุทธิ์โดย Cartridge แต่ Resin ที่ใช้จะสามารถรองรับปริมาณตัวอย่างได้ดีกว่า วิธีนี้เหมาะสำหรับการทำให้บริสุทธิ์ของ oligos ที่ติดฉลากด้วยสารเรืองแสง เช่น probe สำหรับงาน Real Time PCR

  • Contact US