ชุดตรวจสำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ สามารถใช้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพของตัวอย่างเพื่อความมั่นใจก่อนการนำไปใช้วิเคราะห์ต่อด้วยเทคนิคอื่น เช่น PCR-based assay methods หรือ next gen sequencing ด้วยการออกแบบที่มีความจำเพาะสูง ชุดตรวจนี้จึงสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบการสลับกันของตัวอย่างที่สงสัย (sample-matching) ในการเก็บ sample bank ได้อีกด้วย

iPLEX® Pro Sample ID Panel

ประกอบด้วย 3 markers สำหรับการตรวจเพศ 44 SNPs (45-55% heterozygosity)และ 5 markers สำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาปริมาณตัวอย่าง

Download Brochure

iPLEX Pro Exome ID Panel

ประกอบด้วย 3 markers สำหรับการตรวจเพศ 44 SNPs และ 5 copy number markers สำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการตัด genomic DNA ในขั้นตอนเตรียม DNA สำหรับการทำ exome sequencing

Download Brochure Contact US