COVID-19 Detection Kit (CE-IVD)

Coronavirus 2019 (COVID-19) Test Kit จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-COv-2 หรือที่รู้จักในนาม COVID-19 โดยอาศัยสิทธิบัตรการออกแบบโคไพร์เมอร์ หลักการทำงานของการตรวจวินิจฉัยนี้อาศัยการทำ Real-time reverse transcriptase PCR เพื่อยืนยันผลการติดเชื้อ

Contact US Download Brochure Download Instruction