ในกรณีที่ลูกค้ามียีนที่สนใจ หรือต้องการสร้าง panel ใหม่ที่นอกเหนือจากชุดตรวจวิเคราะห์ที่มีอยู่ดังกล่าว ทางบริษัท Agena Bioscience เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถสร้าง panel ด้วยตนเองโดยใช้ online tool ผ่าน Assay Design Suite Software หรือสามารถใช้บริการผ่านทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบริษัท

Contact US Download Brochure